3. FİZİK PRENSİPLERİNİN ÖNEMİ

Fizik prensipleri deniz fenerleri gibidirler. Eğer teorik fizik üzerinde çalışmak istiyorsanız onları gözünüzün önünden hiç kaybetmemeniz gerekir. Düşünce maratonlarınızda, mantıksal çıkarımlarınızda onlar birer yol göstericidirler. Prensipler bir disiplindir, düşüncelerinizin üzerindeki otokontroldür. Sizin yanlış noktalara gitmenizi, anlamsızlıkların içine sürüklenmenizi engellerler. Geçmişten gelen fizik birikimimizin sonuçları olarak, büyük tecrübeler sonucunda ortaya çıkmışlardır.

Fizik prensiplerinin en önemli özelliği bilim dünyası içinde genel kabul görmüş olmalarıdır. Yazılan bir fizik prensibi doğru bile olsa, bilim dünyasının çoğunluğu tarafından kabul görmediği sürece hiç bir zaman gerçek bir prensip haline dönüşemez, birinin veya birilerinin kişisel görüşü olur. Fizik prensiplerini fizik yasalarıyla da karıştırmamak gerekir. Fizik yasaları değişmezdir ve mutlaka kesin bir matematiğe sahiptirler. Prensipler ise fizik yasaları kadar keskin ve mutlak değişmez değildirler, daha ziyade yol göstericilerdir. Bir prensibin matematiksel bir eşitliğe dönüşebilmesi nadir görülen bir durumdur. Bu durumda da prensip özelliğini kaybederek yasa haline dönüşürler. Fizik prensipleri özlerinde mantıksaldırlar ve sözlerle ifade bulurlar.

Konumuzla ilgili bazı fizik prensiplerinden örnekler vermek isterim. 

Galiean Relativite: Birbirine göre sabit hızda ve yönde hareket eden iki gözlemci yapacakları bütün mekanik deneylerden aynı sonucu alacaklardır.

Galiean Relativite prensibi bir cismin hareketsiz durması ile sabit hızda hareket etmesi arasında hiç bir fiziksel farklılığın olmadığını öngörür. Bir cisim diğer bir cisme göre hareket ettiğini elbette ki tespit edebilir, fakat kim duruyor kim hareket ediyor tespit edemez. Bir diğer sisteme göre sabit hızda hareket eden bir sistem için fizik yasaları özdeştir, bu sebeple cisim hareket halinde olup olmadığını herhangi bir fiziksel deney ile ortaya koyamaz.

Albert Einstein'ın Özel Relativite Prensipleri:

Relativite Prensibi: Fizik yasaları bütün eylemsiz referans sistemleri için aynıdır.

Işık Hızının Değişmezliği Prensibi: Herhangi bir eylemsiz referans sisteminde ölçüldüğü üzere, ışık boş uzayda yayınlandığı cismin hareketinden bağımsız olarak sabit c hızı ile yayılır. Bu prensip "Işık boş uzayda bütün eylemsiz referans sistemlerine göre aynı c hızına sahiptir." şeklinde de yorumlanmaktadır.

Prensipleri baştan böyle yer vermek istedim, Bu prensipler Alice Yasasının inşa aşamasında hayati roller üstlenmişlerdir. Alice Yasasının bu prensiplere ne kadar büyük bir sadakat ile uyduğunu ve her aşamasında tamamen onlara dayandığını burada göreceğiz. Elbette ki şu anda (c+v)(c-v) matematiğinin Albert Einstein'ın "Işık Hızının Değişmezliği Prensibi"ni ihlal ettiğini düşünebilirsiniz, ancak durum o kadar basit değildir. Bu prensip ışık hızını sabitini yani "c" sabitini tanımlamaktadır ve aynı zamanda ışığın hızının kendisini yayınlayan kaynağın hızından bağımsız olduğunu vurgulamaktadır. Bu tarifler olmadan ışığın (c+v)(c-v) matematiğinin kurallarına göre hareket ettiğini göstermek mümkün değildir. Alice Yasası için bu prensip vazgeçilemez bir önem taşır.